ADR Vervoer

ADR Vervoer

ADR vervoer is ook een onderdeel van het dienstenpakket van Wegman Transport BV. De chauffeurs die dit type transport uitvoeren rijden met speciaal uitgeruste vrachtwagens, waardoor er altijd een veilige en goede oplossing aangeboden wordt. ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” wat in het Nederlands vertaald wordt als “Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg”. Deze internationale overeenkomst is bedoeld om de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg te waarborgen. De chauffeurs zijn in het bezit van een ADR-certificaat. Dit wil zeggen dat zij de benodigde kennis en vaardigheden hebben om gevaarlijke stoffen veilig en volgens de wettelijke regels te vervoeren.